Головна / Урок / Урок 15. Засоби мовного вираження промови. Тропи

Урок 15. Засоби мовного вираження промови. Тропи

Урок 15. Засоби  мовного вираження промови. Тропи

  1. 1. Установіть відповідність між видами публічних виступів та їх змістом
А. Одна з форм пропаганди, роз’яснення суто наукових, науково-навчальних, науково-популярних знань шляхом усного викладу навчального матеріалу, наукової теми. 1 доповідь ділова
Б. Об’єктивно висвітлені факти й реалії за певний період діяльності керівника, депутата, організації чи її підрозділу. 2 мітингова промова
В. Промова на злободенну тему, стосується суспільно значущої проблеми, яка хвилює широкий загал. 3 доповідь звітна
Г. Містить виклад певних питань із висновками та пропозиціями; інформація розрахована на підготовлену аудиторію, готову до сприйняття, обговорення та розв’язання запропонованих проблем. 4 ювілейна промова
    5 лекція
  1. 2. Розташуйте послідовно кроки підготовки публічного виступу (докомунікативнвий етап)

а) розмічування тексту;

б) вибір теми;

в) моделювання аудиторії;

г) формування мети;

д) складання плану;

е) написання й редагування тексту промови;

є) тренування;

ж) добір і вивчення літератури.

Тропи вживаються майже в усіх стилях мовлення, та найчастіше — у художньому стилі. До тропів належать порівняння, епіте­ти, метафори, метонімії, синекдохи, персоні­фікація, гіпербола, алегорія.

Порівняння — слово або вислів, що містить зі­ставлення одного предмета (явища) з іншим.

Епітети — визначення, що виражає образність і емоцію, підкреслює ознаку предмета чи вражен­ня від нього.

Метафора — переносне значення слова (за схожіс­тю або контрастом).(за подібністю) :загальномовні і індивідуально-авторські.

Метонімія — троп, заміна одного слова іншим на основі зв’язку їхніх значень за суміжністю.

Синекдоха — троп, назва частини (меншого) за­мість цілого (більшого) чи навпаки.

Алегорія — конкретне зображення предмета чи явища дійсності, що втілює абстрактне поняття чи думку.

Уособлення – перенесення властивостей живих істот но предмети, явища чи абстрактні поняття.

Персоніфікація — вид метафори: уподібнення не­живих предметів чи явищ природи людським якостям, олюднення їх (на відміну від уособлен­ня — оживлення)

Гіпербола — надмірне перебільшення характер­них властивостей чи ознак певного предмета, яви­ща або дії

Літота –  — надмірне зменшення  характер­них властивостей чи ознак певного предмета, яви­ща або дії.

 

–         У яких стилях мовлення вживаються?

Науковий, офіційно-діловий стилі позбав­лені тропеїчної образності. В розмовному ж та публіцистичному стилі вона використовуєть­ся досить часто. У творах художньої літерату­ри тропи є одним з основних засобів образнос­ті. Елементами образності, крім переносних значень слів є граматичні засоби. Це різно­манітні префікси, суфікси, відмінкові закін­чення іменників, дієслів, прислівники, різні види речень. Разом з ритмікою, мелодикою, звукоповторами вони здатні створювати ху­дожні образи.

 

  1. Самостійна робота ( виписати тропи та пояснити їхнє значення)

1.Сліз поневолених людей не ріки — море розлилось, вогненне море. 2.Радіє Київ рідний мій.3. Прощавайте, сині гори, білії сніги. 4. Хтось заплутав зажурені віти в павутиння нитки золоті. 5. Дівчинонька така гарна, як зіронька. 6. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою… 7. У роки  війни Україна протягнула руку допомоги    поневоленим народам. 8. Вже поставила турбіну міцна робочого рука… 9. Мій ти єдиний, зламаний квіте… 10. Я з’їв цілу тарілку.

  1. Ноги моєї тут не буде. 12. Полетів у магазин по цукерки.

 

►       Визначити тропи у реченнях

  • Йдесніг – сніжинки, як відомо, «ходити» не вміють;
  • Полетіву магазин по цукерки – не на літаку«полетів», а дуже швидко пішов;
  • «Трояндиднів», «крило зорі» (В. Соссюра)
  • Читати Підмогильного– не сам твір, а його автор;
  • Київпрокидається – не самі люди, а місто, в якому вони перебувають.
  • Вчися шанувати копійку– на позначення всіх грошей – найменша частина грошей.

 

 

 

 

Метки уроков: 86 група
Вернуться к: Українська мова – 86 група
x

Перегляньте також

11_2021_Narisi

Краєзнавчі нариси Запорізького краю

Саме таку назву мала 41 обласна краєзнавча конференція учнівської молоді, що присвячена ...