Головна / Методична робота / Проект роботи педагогічних працівників ДНЗ « Чубарівський професійний аграрний ліцей» над реалізацією науково – методичної проблеми

Проект роботи педагогічних працівників ДНЗ « Чубарівський професійний аграрний ліцей» над реалізацією науково – методичної проблеми

Запровадження в процесі підготовки робітників педагогіки толерантності, яка сприятиме вихованню громадян, здатних цінувати свободу, людську гідність та індивідуальність.

Термін реалізації: 2012-2016рр.

Форми та методи роботи:

 1. Педагогічні ради, інструктивно – методичні наради , наради при директорі, педагогічні читання та конференції.
 2. Відвідування уроків, позакласних заходів з метою дослідження впливу педагогіки толерантності на формування громадян, здатних цінувати свободу, людську гідність та індивідуальність.
 3. Діагностика, анкетування викладачів та майстрів в/н, учнів та їх батьків, моніторинг освітніх результатів та іх динаміка.
 4. Експертиза результатів моніторингу.
 5. Видання наказу про підсумки роботи педагогічного колективу ліцею над науково методичною проблемою.

Провідна ідея:

Створення мотиваційного поля для успішного навчання та виховання, спрямованого на плекання особистості , здатної цінувати свободу,  людську гідність та індивідуальність ,   прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни, має життєві та життєтворчі знання.

Необхідність розкриття здібностей кожного учня, виховання особистості, готової до життя у високотехнологічному, конкурентному світі, здатної знаходити шляхи взаємодопомо­ги і взаємодії;  використовувати мирні засоби для розв’язання конфліктів.

Сформувати навички для само­стійного пізнання світу, виховувати моральні якості особи­стості: доброту, співчуття, чуйність, милосердя, дружелюбність.

 

Основні напрямки:

 1. Проектування та практична реалізація заходів навчально – виховного процесу в єдності змістовних, технологічних, особистісних, управлінських параметрів, спрямованих на плекання дитини як творця та проектувальника свого життя.
 2. Застосування перспективних інноваційних технологій: інтерактивних, які розвивають комунікативні навички та активність, проектних технологій –  для створення  можливості здійснення  самостійних досліджень, тренінгів, які допомагають опанувати нові соціальні ролі та отримати можливість експериментувати у сфері спілкування, проектів у виховній роботі , щоб обрати вид діяльності відповідно до власних нахилів та уподобань.
 3. Стимулювання педагогічних працівників на вищі особисті професійні досягнення, створення ситуації успіху.

для на­слідування.

 

Очікувані результати:

Формування толерантної особистості,  яка має  навички для роз­витку діалогу і мирного розв’язання конфліктів, може критично  мислити , вміє цінувати позиції інших, при цьому чітко формулює власну точку зору, не підтримує агресивну поведінку; особистості  здатної до організації власних прийомів самонавчання , відповідальної за рівень особистісної самоосвітньої діяльності та гнучкої у застосуванні набутих знань, умінь та навичок для професійного та громадянського практичного життя.

 

І етап 2012 – 2013 н.р. ( підготовчий )

Створення умов для зростання рівня педагогічної майстерності та навчальної успішності учнів,  педагогічної співпраці у системі педагогіки толерантності .

Мета: розглянути актуальні проблеми толерантності як професійної компетентності педагогів та умови формування громадянських цінностей у молоді; визначити основні ознаки та поведінкові установки педагога, орієнтованого на толерантну взаємодію.

діагностика рівня готовності адміністрації ліцею, педагогічних працівників до реалізації проблемної геми.

Зміст роботи :

1. Теоретичне осмислення та обґрунтування проблеми, вивчення рекомендованої літератури.

2. Формування позитивної мотивації педагогів до реалізації нової мети навчання та виховання – розвитку  толерантної  особистості, здатної до діалогу і мирного розв’язання конфліктів, здатної цінувати позицію інших у соціальних умовах незалежної України.

3. Опрацювання відповідних нормативно – правових документів, створення «банку інформації» по даній проблемі.

4.Визначення показників, що характеризують творчий потенціал вчителів.

5. Розробка плану роботи над проблемною темою, визначення форм роботи, затвердження на засіданні педагогічної ради.

Форми і методи роботи :

1. Аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих аспектів науково – методичної роботи;

2. Дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як усього колективу, так і кожного педпрацівника.

3. Анкетування, діагностування педпррацівників з метою виявлення рівня їх толерантності,  систематизація побажань вчителів.

4. Фронтальне відвідування уроків, позакласних заходів з наступним оглядовим аналізом, виявлення  рівня толерантності  викладачів і майстрів в/ н    у спілкуванні з учнями на уроках  ( згідно з планом внутрішньоліцейного  контролю).

5. Ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого – педагогічної науки, новими педагогічними технологіями.

ІІ етап 2012 – 2013 н.р. ( Організаційно – моделюючий)

 

Психолого – педагогічне забезпечення впровадження технологій розвитку толерантної особистості.

Мета : наукове обґрунтування моделі педагогіки толерантності.

 

Зміст роботи :

1.  Вивчення методичних основ методичної проблеми.

 1. Оволодіння понятійним апаратом.
 2. Проектування впровадження креативних методів навчання та виховання.

 

Форми і методи роботи:

1. Аналіз результатів реалізації спланованих заходів педагогічного процесу
для виявлення окремих аспектів науково – методичної роботи:

2. Дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як усього колективу, так і кожного педпрацівника.

3. Ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, новими педагогічними технологіями.

 

ІІІ етап 2013 – 2014 н.р. ( креативний)

 

Практичне впровадження технологій толерантного  навчання та виховання.

Мета : науково – методичне освоєння теми .

Зміст роботи:

1. Системний моніторинг освітнього рівня учнів;

2. Розвиток творчих здібностей учнів на основі використання сучасних педагогічних технологій;

3. Підвищення рівня педагогічної майстерності через проведення методичних заходів, які б розширювали знання і практичний досвід викладачів та майстрів в/н;

4. Стимулювання творчості, демонстрація позитивних здобутків, створення атмосфери пошуку.

 

Форми і методи роботи :

1. Розробка рекомендацій з питань толерантних методів навчання та виховання, найбільш ефективних у роботі ліцею, кожного педпрацівника зокрема.

2. Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях  методкомісій  ліцею , вироблення заходів стосовно їх реалізації.

3. Виконання викладачами та майстрами в/н  запропонованих на засіданнях  методкомісій рекомендацій, вироблення заходів стосовно їх реалізації.

4. Відкриті  уроки, організація взаємовідвідування уроків, вивчення й виконання викладачами та майстрами в/н  запропонованих рекомендацій за результатами відвідування відкритих уроків.

5. Ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого -педагогічної науки, новими педагогічними технологіями.

IV етап 2014 – 2015 н.р. (коригуючий)

 

Корекція створенних моделей впровадження технології  толерантного навчання та виховання.

Мета : впровадження у практику роботи нового змісту педагогічної діяльності.

Зміст роботи :

1.  Самоосвіта та самовиховання учнів як одна з умов самореалізації та саморозвитку толерантної  особистості.

 1. Наукове обґрунтування досвіду роботи творчих викладачів та майстрів в/н, розробка його впровадження.
 2. Корективи педагогічної діяльності.

4. Вивчення освітніх результатів учнів.

Форми і методи роботи :

1.  Узагальнення, корекція та впровадження в практику роботи  викладачів та майстрів в/н перспективного педагогічного досвіду з питання толерантних методів навчання та виховання.

 1. Удосконалення методики аналізу відвіданих уроків адміністрацією  ліцею, методичним активом.

3. Створення банку інформації щодо впровадження проблеми в навчально – виховний процес ліцею.

 1. Науковий аналіз матеріалів моніторингу освітньої діяльності учнівського та педагогічного колективів ліцею.

 

V етап 2015 – 2016 ( підсумковий)

 

Узагальнення й поширення досвіду роботи в системі толерантного навчання  та  виховання .

Мета : вивчення результатів реалізації проблемної теми.

Зміст роботи :

1.  Аналіз педагогічної діяльності у спектрі науково – педагогічної проблеми.

 1. Виявлення протиріч між результатами роботи ліцею  і діяльністю вчителів.

3. Вивчення завдань і шляхів рішення протиріч.

Форми і методи роботи :

1. Проведення контрольних зрізів навчальних досягнень учнів, виявлення рівня їх вихованості  та розвитку для вивчення впливу запропонованих толерантних  методів навчання та виховання  на рівень навчальних досягнень учнів.

2. Вивчення й аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів.

3.Узагальнення, аналіз отриманих даних, вироблення практичних рекомендацій.

4. Проведення творчих звітів  методичних  комісій ліцею,  викладачів та майстрів в/н  про   реалізацією актуальних питань науково-методичної проблеми

5. Підбиття підсумків роботи , формування традиції ліцею .

 

 

 

 

 

Проект заходів направлених на реалізацію  питань  науково – методичної проблеми ліцею:

« Запровадження в процесі підготовки робітників педагогіки толерантності, яка сприятиме вихованню громадян, здатних цінувати свободу, людську гідність та індивідуальність.»

 

 

Науково – методичні конференції

2012 н.р. Проблеми професійного становлення педагога як носія гуманістичних цінностей та суто перспективного розвитку його як толерантної особистості.
2012 – 2013н.р. Толерантність у концепції гуманної педагогіки Шалви Амонашвілі.
2013 – 2014н.р. Педагогічна творчість. У чому її суть.
2014- 2015н.р. Творче мислення і сучасні методи його формування у учнів.
2015- 2016н.р. Колективний досвід роботи педагогічного колективу в системі педагогіки толерантності.

Науково – практичні семінари

2012 н.р. Сучасний урок: теорія і практика. Вдосконалення методики проведення уроків різних типів.
2012 – 2013н.р. Діяльнісно-поведінковий компонент толерантності вчителя.
2013 – 2014н.р. Особливості  освітнього моніторингу в ліцеї.
2014- 2015н.р. Принципи гуманно-особистісного підходу до дитини.
2015- 2016н.р. Основні типи портфоліо

Психолого – педагогічні семінари

2012 н.р.
 1. 1. Формування толерантної особистості – вимога часу.
 2. 2. Формування мотивації до самостійної пізнавальної діяльності учнів.

3. Від оцінки психологічних ознак особистості – до координації морально – психологічного клімату колективу.

2012 – 2013н.р. 1. Внутрішня техніка педагога. Майстерність у керуванні психічним самопочуттям. 

2.  Особливості конфліктів, що виникають у шкільному середовищі.

3. Виховна і освітня функція оцінки навчаня учнів.

2013 – 2014н.р. 1. Творчий пошук системи співробітництва педагогів та учнів. 

2. Надання учням  ініціативи у пізнавальній діяльності, створення емоційно стимулюючого навчального середовища.

3. Розвиток у учнів саморегуляції і свободи, закорінених у почуття й усвідомлення особистої відповідальності.

2014- 2015н.р. 1. Здійснення індивідуального підходу до учнів на основі діагностики їхніх реальних навчальних можливостей. 

2. Конструктивна та деструктивна роль критики в процесі спілкування.

3. Протистояння психологічному впливу в процесі спілкування.

2015- 2016н.р. 1. Характеристика індивідуального стилю діяльності вчителя. 

2. Особливості розвитку й вивчення пізнавальних процесів учнів.

3. Комп’ютер і здоров’я людини.

Засідання педагогічної ради

2012 н.р. 1. Інструктивна педагогічна рада: « Запровадження в процесі підготовки робітників педагогіки толерантності, яка сприятимевихованню громадян, здатних цінувати свободу, людську гідність та індивідуальність.» 

2. Тематична педрада: «Сутність педагогіки толерантності.»

2012 – 2013н.р.
2013 – 2014н.р.
2014- 2015н.р.
2015- 2016н.р.

 

FREEhost.com.ua - качественный хостинг и регистрация доменов во всех зонах

Про admin

admin

Залишити коментар

Ваш email ніде не буде показанийОбов'язкові для заповнення поля позначені *

*

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

x

Перегляньте також

DSC_0176

Компетентнісний підхід як чинник модернізації змісту і методики освіти

10 жовтня 2017 року у ДНЗ “ЧУБАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО” відбулося засідання методичної ...