Головна / Звіт директора / Звіт директора за 2015-2016 рік

Звіт директора за 2015-2016 рік

Звіт

директора ДНЗ “Чубарівський професійний аграрний ліцей”

Зелєнцова Андрія Володимировича

на загальних зборах трудового колективу 3 червня  2016 року

 

Протягом звітного періоду у своїй роботі я керувався забезпеченням виконання заходів, прийнятих колективом  навчального закладу у  Програмі  перспективного розвитку ДНЗ «Чубарівский професійний аграрний ліцей» на період з 2013 по 2018 роки за наступними напрямами:

 1. Створення умов для стабільної, ефективної діяльності педагогічного та учнівського колективу навчального закладу.
 2. Ефективність та прозорість прийнятих управлінських рішень.
 3. Забезпечення належного рівня якості виробничого та виховного процесу.
 4. Модернізація наявної матеріально-технічної бази та її оновлення.
 5. Соціальний захист і адаптація учнів, підготовка їх до самостійного життя.

За підсумками роботи колективом отримані такі результати:

Забезпечено умови для самореалізації та професійного росту педагогічних працівників шляхом самоосвіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників. Впродовж звітного періоду змінився якісний склад педагогічних працівників: 1 особа продовжує навчання у вищому навчальному закладі. В ліцеї працюють 9 викладачів та 12 майстрів виробничого навчання. Серед викладачів кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» мають 3 педпрацівники (з них один – внутрішній сумісник), 1 викладач має педагогічне звання «Викладач-методист» та 1 викладач – «Старший викладач», кваліфікаційну категорію «Спеціаліст 1-ї категорії» мають 3 співробітника, кваліфікаційну категорію «Спеціаліст 2-ї категорії» мають 4 особи (з них 2 – внутрішні сумісники), двоє мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст». Серед майстрів виробничого навчання 9 осіб мають 12-й тарифний розряд, троє мають 11 тарифний розряд.

Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за 4 робочими професіями відповідно до ліцензії на впровадження освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог первинної професійної підготовки, професійно-технічного навчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації, яка надана Міністерством освіти і науки України за рішенням ДАК України. Згідно з ліцензією підготовка здійснюється за професіями:  «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А1», «В1»); слюсар-ремонтник; водій автотранспортних засобів; водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А1»);  водій автотранспортних засобів; водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)», «Муляр; штукатур; лицювальник-плиточник» та «Кухар; кондитер». Назва професій відповідає Державному класифікатору професій ДК.0395, інтегровані навчальні плани та  навчальні програми відповідають вимогам державних стандартів професійно-технічної освіти. Навчальний заклад був атестований у 2014 році, за результатами атестації навчальний заклад отримав свідоцтво про атестацію.

План прийому на 2015-2016 навчальний рік становив 80 учнів. На навчання було зараховано 75 учнів (94 % від плану). Станом на 01 червня  2016 року було випущено 69 учнів. Працевлаштовано 55 учнів з числа випускників  (85 %).

Відраховано протягом навчального року 3 учні, з них 2 учні у зв’язку з переведенням до інших ПТНЗ, 1 учень у зв’язку з вироком суду, що вступив у законну силу.  Прогнозовано на 1 вересня 2016 року перехідний контингент становитиме 148 учнів.

Виховання молодого покоління – це не лише система цілеспрямованого формування  світогляду, ціннісних орієнтацій, почуттів, волі, характеру молоді, але й адаптація її в соціальному середовищі, особливо в умовах сьогодення.

Виховна робота відображена в річному плані  ліцею в розділі « Організація  позаурочної  роботи, в якому плануються заходи, що спрямовані на  поєднання навчання з  національно-патріотичним вихованням, впровадженням принципів загальнолюдської моралі й духовності, розвитком творчих здібностей, талантів  та забезпеченням соціального захисту учнів.

Виховна та позаурочна робота в ліцеї проводиться за  напрямками:

 • правове та превентивне виховання;
 • громадянське виховання;
 • виховання національно-патріотичної свідомості;
 • морально-етичне виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • родинно-сімейне виховання;
 • військово-патріотичне виховання;
 • фізичне та санітарно-гігієнічне виховання.

Особлива увага  приділялась вихованню учнів на національних традиціях українського народу, розвитку в них таких загальнолюдських цінностей, як: чесність, людяність, доброзичливість, толерантність.

Питання виховної роботи розглядаються на засіданнях педагогічної ради 4 рази на рік.

У ліцеї організовано роботу 13 гуртків та клубів і 2 спортивних секцій.

Всього у роботі гуртків беруть участь 177 учні, що становить   71 %  від загальної кількості.

В ліцеї здійснюється волонтерська робота. До участі у волонтерській діяльності  учнів  спонукає можливість самоствердження та   бажання бути причетним до побудови сильної та незалежної України.

Одним із пріоритетних  напрямків роботи  педагогічних працівників ліцею є створення належних умов  навчання, виховання та доступу до якісної професійної освіти дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення їх соціального захисту. Протягом 2014-2015 навчального року в ліцеї навчалися  та проживали  в  гуртожитку 36  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На теперішній час  в ліцеї  навчається 19  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У ліцеї діє учнівське самоврядування – це спосіб організації життя дитячого колективу та активної діяльності учнів. Педагогічний колектив прислухається до побажань та ініціатив учнів і сприяє їх реалізації.

З метою профілактики правопорушень та недопущення негативних проявів серед учнівської молоді, в ліцеї щорічно проводяться тижні правового виховання. Щомісяця відбуваються засідання штабу з профілактики правопорушень. Підтримуються тісні зв’язки з кримінальною міліцією у справах дітей, зі службами у справах дітей.  Сформовано банк учнів, схильних до правопорушень. В ліцеї на обліку перебувають 6 учнів.  На обліку у КМСД учнів ліцею немає.

В ліцеї працює методична комісія класних керівників та майстрів виробничого навчання. Члени методичної комісії класних керівників та майстрів в/н працюють над реалізацією проблемної теми ліцею «Запровадження в процесі підготовки робітників педагогіки толерантності, яка сприятиме вихованню громадян, здатних цінувати свободу, людську гідність та індивідуальність». Проблема, над якою працює методична комісія: «Виховання толерантності в умовах реалізації особистісно-зорієнтованого підходу до учнів». Уже завершено науково-методичне освоєння теми. Робота триває на підсумковому етапі.

Основними завданнями роботи методичної комісії класних керівників та майстрів в/н є:

 1. Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників та майстрів із питань педагогіки та психології.
 2. Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання і соціалізації учнів.
 3. Озброєння педагогів сучасними виховними технологіями та знаннями щодо сучасних форм і методів роботи.
 4. Координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів групових колективів.
 5. Вивчення, узагальнення та використання досвіду роботи класних керівників.
 6. Сприяння створенню й розвитку системи виховної роботи групових колективів.

До роботи методичної комісії залучаються практичний психолог, соціальний педагог, бібліотекар. Важливе значення має тісна співпраця класного керівника із майстром виробничого навчання, практичним психологом, соціальним педагогом, що сприяє здійсненню особистісного підходу для підвищення науково-методичної підготовки педагогів.

Члени МК брали участь у підготовці і проведенні педагогічних рад, інструктивно-методичних нарад, предметних тижнів, загальноліцейних тематичних вечорів.

За участю голови  та членів МК у ліцеї створено методичну базу для підвищення теоретичного і практичного рівня, що включає у себе посібники з теорії і практики виховної роботи з учнями, батьками.

Участь у конкурсах, олімпіадах

 1. Обласний етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді ім. Т.Шевченка ( Єрмакова Карина Володимирівна, 7 місце)
 2. Обласний етап Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика (Сержанський Максим Русланович, 21 місце)
 3. Обласна олімпіада зі всесвітньої історії (Касьяненко Анатолій Валентинович, 13 місце).

      4.Обласний конкурс авторської дитячої та юнацької поезії та прози «Я – за єдину Україну!»  у номінації  проза ( Єрмакова Карина Володимирівна, 1 місце)

Розробка методичних рекомендацій, посібників

 1. Методичні рекомендації «Реалізація особистісно зорієнтованого підходу у навчанні й вихованні учнів ПТНЗ»
 2. Посібник « Дидактичний матеріал з української мови для учнів професії «Кухар; кондитер».

Під патронатом учнівського Президента організовуються творчі проекти, заходи, які є актуальними у сьогоденні та мають підтримку серед ліцеїстів.

Насамперед, це робота ліцейного музею «Берегиня», в якому створюються нові тематичні експозиції, організовуються екскурсії, зустрічі з учасниками локальних воєн, військовослужбовцями зони АТО, колишніми випускниками. У зв’язку з подіями в Україні продовжуємо працювати над проектом «Герої поруч з нами», який сприяє поверненню історичної пам’яті до подій в Афганістані, розвитку почуття патріотизму, любові до рідної землі, усвідомленні сенсу життя молоді.

Активні та неординарні особистості протягом навчального року стали учасниками ряду обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсів, заходів.

А саме:

- Переможці обласного благодійного проекту «Скринька добрих справ» – 2015

- Участь у ХІХ Міжнародному конкурсі шкільних медіа – Газета «Ліцейне коло» – лауреат конкурсу, редактор Бодня В.В.

Участь в обласному фестивалі буктрейлерів «Книжковий калейдоскоп ненудної класики», який був організований у рамках Фестивалю улюбленої книги за підтримки НМЦ ПТО та кафедри інформатики та інформаційних технологій КЗ «ЗОІППО» ЗОР. Буктрейлер «Вечори на хуторі біля Диканьки», створений бібліотекарем Балак С.В. за книгою-ювіляром Миколи Гоголя чекає на підсумки конкурсу.

Робота щодо розвитку фізичної культури за звітний період здійснювалася згідно з  єдиним планом роботи ліцею на 2015-2016 начальний рік.  В ліцеї постійно проводиться  робота з фізичного та патріотичного виховання учнів, пропагується здоровий спосіб життя та зміцнення моральних засад. Організована гурткова робота, до якої залучені діти-сироти, діти із малозабезпечених  та багатодітних сімей, діти, схильні до правопорушень.

Щорічно у квітні місяці в ліцеї проводиться місячник «Спорт для всіх – спільна турбота», для покращення санітарного стану на спортивних майданчиках та ремонту наявної спортивної бази, в якому беруть активну участь учні та працівники навчального закладу. Ремонт  спортивних споруд  проходить наприкінці  навчального року. Стан  спортивних споруд задовільний та відповідає вимогам навчальної програми.

Цього року було виділено кошти на оновлення спортивного інвентарю, а саме: футбольні, баскетбольні та волейбольні м’ячі, волейбольна сітка. Був придбаний новий, сучасний тенісний стіл.

У жовтні  команда ДНЗ «Чубарівський професійний аграрний ліцей»  брала участь у районних змаганнях з міні-футболу і посіла ІІІ місце.

У грудні 2015 р. команда ДНЗ « Чубарівський професійний аграрний ліцей»  взяла участь у зональних змаганнях з волейболу. Команда посіла І місце та виборола шанс представляти наш ліцей на обласних змаганнях з волейболу.

З метою дотримання вимог охорони праці, протипожежної безпеки та безпеки життєдіяльності під час навчально-виробничого процесу служба з охорони праці готує проекти наказів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Ведуться журнали реєстрації вступного інструктажу працівників та учнів, інструктажу на робочих місцях, нещасних випадків, інструктажу про проведення позаурочних заходів. Розроблені для працівників і учнів та затверджені у відповідному порядку програми вступного інструктажу. В ліцеї також є інструкції для проведення первинних інструктажів працівників та учнів, інструкції з охорони праці по кожній професії. В цілому працівники та учні навчального закладу дотримуються правил техніки безпеки та вимог санітарно-гігієнічних норм, кожного дня проводиться вологе прибирання, провітрювання. Протягом  звітного періоду в ліцеї не зафіксовано жодного факту травматизму учнів і працівників.

Планування роботи навчального закладу, визначення питань щодо розгляду на колегіальному рівні, питання удосконалення навчально-виробничого та виховного процесу, питання стабільності роботи колективу визначаються шляхом анкетування, опитування, узагальнення пропозицій, подання побажань тощо.  Систематично здійснюється контроль виконання запланованих рішень.

Для надання  психологічної допомоги та покращення якості виховної роботи серед учнів проводиться анкетування, індивідуальні консультації, відверті бесіди.  До роботи залучаються служби у справах дітей, соціальні служби, кримінальна міліція у справах дітей.   Основним завданням колективу в подальшій роботі з дітьми вважаю  посилення дотримання єдиних педагогічних вимог до учнів, встановлення доброзичливих, толерантних стосунків між педагогами та учнями, особливо з дітьми з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей вимушених переселенців із Криму та зони АТО. Посилити контроль за дотриманням виконання учнями правил поведінки як у навчальному закладі під час навчально-виробничого процесу так і в позаурочний час.

У своїй діяльності колектив навчального закладу опирається на профспілкову організацію, раду трудового колективу, батьківський комітет, учнівський профспілковий комітет, Асоціацію «Профтехшкола Запоріжжя», Федерацію роботодавців, членами якої ми  є.

Впродовж звітного періоду  педагогічний колектив ліцею працював над реалізацією методичної теми «Запровадження в процесі підготовки робітників педагогіки толерантності, яка сприятиме вихованню громадян, здатних цінувати свободу, людську гідність та індивідуальність». Всі педагогічні працівники дотримуються у своїй роботі правил педагогічної етики та моралі, чого вимагають від учнів.

Основними підприємствами-замовниками на підготовку кваліфікованих робітників є: АП «Насіння Пологівщини», Гуляйпільське районне споживче товариство, ТОВ «АГРО-РІВНОПІЛЛЯ»,  ТОВ  «Новий Заповіт»,  ПП «Агрофірма ім. Шевченка»,   СФГ “Скорпіон”, СФГ “Каріна”, ПП «ПОЛЕТЕХНІКА-СЕРВІС» та інші підприємства Пологівського, Гуляйпільського, Куйбишевського районів Запорізької області. Для покращення профорієнтаційної роботи серед абітурієнтів, в ліцеї за участю роботодавців постійно проводяться конкурси професійної майстерності, презентації робітничих професій відповідного профілю, ярмарки освітньої діяльності ДНЗ «Чубарівський ПАЛ», виставки для випускників загальноосвітніх шкіл, свято «День відкритих дверей ліцею». Систематично в місцеву пресу, радіо надається інформація про проведені в ліцеї заходи освітньо-професійної спрямованості, реклама про прийом на навчання тощо.

За звітний період завершено роботи з реконструкції  частини даху навчального корпусу в м. Гуляйполе власними силами, на 90% виконано роботи з ремонту  даху навчального корпусу №1 в с. Чубарівка,  для початку робіт з  ремонту даху майстерні розташованої в м.Гуляйполе  вже  закуплено необхідні матеріали.

Для підтримки задовільного технічного стану автомобілів, тракторів та сільськогосподарського обладнання  придбано  комплект скатів на автомобіль КАМАЗ, два комплекти скатів до тракторів МТЗ-82 та ЮМЗ-6, а також 4 скати на культиватори, комплекти ключів,  мотопомпу, портативний зварювальний апарат для обладнання пересувного ремонтного пункту для виконання ремонту техніки в польових умовах.

Розпочато ремонт кабінету з будови та експлуатації тракторів та автомобілів у м.Гуляйполе.  Ведуться ремонтні роботу  актового залу в с. Чубарівка.

Продовжується робота  по  забезпеченню  комп’ютерами та доступом  до мережі Internet  робочих місць  кожного викладача й оснащенню кожного навчального кабінету сучасними мультимедійними системами.

 За звітний період проведено велику роботу з поліпшення санітарно-побутових умов проживання учнів у гуртожитках села Чубарівка та міста Гуляйполе, а саме: було виконано ремонти кімнат для проживання учнів,  коридорів, кімнат для приготування їжі, самопідготовки, душових та місць загального користування.  Для покращення зайнятості учнів, що проживають у гуртожитках, було придбано тенісний стіл, телевізор та дві приставки для прийому телевізійних програм в режимі Т-2. У гуртожитку в м.Гуляйполе  і їдальні замінено водонагрівачі. Придбано два холодильники в с.Чубарівка і м. Гуляйполе. В гуртожитку м. Гуляйполе розпочато реконструкцію туалету та душової кімнати.

В гуртожитках безперебійно працювали системи каналізації, холодного та гарячого  водопостачання, регулярно закуповуються в достатній кількості пральний порошок, миючі та дезінфікуючі засоби, інвентар для прибирання. Системи опалення гуртожитків  та навчальних корпусів постійно підтримувалися в належному  робочому стані, що дало змогу дотримуватись необхідного температурного режиму. Заборгованості за спожиту електроенергію та інші комунальні послуги ліцей не має.

Згідно фінансового звіту за 2015 рік миі маємо слідуючі экономічні показники:

Надійшло з бюджету 6929740,97
Видатки
Заробітна плата 2973049,00
Нарахування на заробітну плату 1050698,93
Компенсація на одяг дітям сиротам 73129,50
Придбання ліків 2000,00
Витрачено на продукти харчування 286045,84
На супровід програмного забезпечення (програми Парус, Крістал) 23000,00
За воду 1257,00
За електроенергію 1 117 014,70
Стипендія 1 262 140,00
На випуск сиріт, придбання підручників 133036,00
Відрахування на культмасову роботу 8370,00
Власні надходження (спеціальний фонд)
Залишок 2014 рік 45 846,48
Надійшло у 2015 році 991 9633,82
Разом 1 029 774,22
Видатки
Заробітна плата 95519,16
Нарахування на заробітну плату 36329,30
Придбання запчастин, фарби, цементу, миючих засобів, шпаклівки, обоїв, клею, дизпалива, бензину. Придбання інструменту, електрокабеля, лампи, труби, кахель, змішувачі, профнастил, саморізи, канцтовари, профіля, електроди, водоемульсійна фарба 688036,45
Харчування учнів 99341,55
Послуги електрозв’язку, програмне забезпечення, ремонт насосів та топливної апаратури 44132,41
За воду 992,28
За електроенергію 283,65
За курси з охорони праці, та держзакупівель 4189,06
Податок за воду, надра 22809,36
Душова кабінка, водонагрівачі, телевізор, ноутбук, системні блоки, холодильники 117094,76
Надходження у туральній  формі
Дизильне паливо, бензин

38141,00

Впродовж наступного року планується:  замінити вхідні двері учбового корпусу №1 (с.Чубарівка); виконати модернізацію системи опалення спортивного залу та актового залу в місті Гуляйполе, завершити ремонт мультимедійного кабінету з Будови тракторів та автомобілів, розпочати  ремонт кабінету з Правил дорожнього руху та Безпеки руху в місті Гуляйполе, розпочати ремонт їдальні у місті Гуляйполе та даху майстерні  у місті Гуляйполе, завершити ремонт актового залу в селі Чубарівка, замінити водонагрівачі в гуртожитку м.Гуляйполя, придбати в обидва гуртожитки нові холодильники та пральні машини, розпочати  ремонт фойє учбового корпусу в м.Гуляйполе, придбати 9 мультимедійних систем для викладачів, продовжити модернізацію матеріально-технічної бази навчального закладу.

Впродовж звітного періоду зареєстровано 6 письмових звернень громадян усі з проханням підтвердити факт навчання в ПТНЗ. Були усні звернення (переважно пенсіонерів) з проханням обробітку присадибних земельних ділянок, підвозу води, перевезення вантажів. Усі звернення задовольнялися в робочому порядку. Скарг від громадян та працівників за звітний період не надходило.

В майбутньому основною своєю задачею  вважаю подальше покращення злагодженої  спільної роботи адміністрації,  педагогічного колективу, роботодавців, батьківського комітету та органів місцевого самоврядування для забезпечення стабільної роботи  та розвитку  навчального закладу, створенню необхідних умов для якісного надання освітніх послуг у сфері професійного навчання випускників загальноосвітніх шкіл.

Директор ДНЗ “Чубарівський ПАЛ”

А.В.Зелєнцов

Про user

user

Залишити коментар

Ваш email ніде не буде показанийОбов'язкові для заповнення поля позначені *

*

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

x

Перегляньте також

DSC_0294

Звіт директора ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Звіт директора ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ Зелєнцова Андрія Володимировича на загальних зборах ...