Головна / Звіт директора / Звіт директора за 2019-2023 роки

Звіт директора за 2019-2023 роки

Звіт

директора ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Зелєнцова Андрія Володимировича

за 2019-2023 роки

 

Протягом звітного періоду у своїй роботі я керувався забезпеченням виконання заходів прийнятих колективом   закладу освіти у  Програмі  перспективного розвитку ФЕДОРІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ППРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ на період з 2019 по 2023 роки за наступними напрямами:

  1. Створення умов для стабільної, ефективної діяльності педагогічного та учнівського колективу закладу освіти.
  2. Ефективність та прозорість прийнятих управлінських рішень.
  3. Забезпечення належного рівня якості виробничого та виховного процесу.
  4. Модернізація наявної матеріально-технічної бази та її оновлення.
  5. Соціальний захист та адаптація здобувачів освіти, підготовка їх до дорослого життя.

Навчально-виробничий процес у ФЕДОРІВСЬКОМУ ЦЕНТРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ організовано згідно чинного законодавства України:  Законів України  «Про освіту» від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ, «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 р. №103/98-ВР,   «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти» від 11.09.2003 р. № 1158-IV; Постанов Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики. (Постанова Кабінету Міністрів від 7 червня 1999р.   № 992  із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 770 (770-2010-п ) від 27.08.2010)», «Про затвердження Порядку працевлаштування  випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 784)»,  «Про затвердження Порядку укладання договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах  та організаціях (Постанова Кабінету Міністрів України № 20 від 16.01.2013 р.)», «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій (Постанова Кабінету Міністрів України № 1341 від 23.11.2011 р.)»; наказів та постанов Міністерства освіти і науки України про затвердження  Типового положення про атестацію педагогічних працівників (Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 р. № 805),   Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419 із змінами внесеними згідно з Наказами  Міністерства освіти і науки № 731 від 05.08.2008, № 1019 від 10.11.2008, № 746 від 10.07.2015) та інші.

За підсумками роботи педагогічного колективу у 2019-2020 навчальному році було досягнуто наступні результати:

         Забезпечено умови для самореалізації та професійного росту педагогічних працівників шляхом самоосвіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників. В Центрі працювало 22 викладачі та 23 майстра виробничого навчання. Серед викладачів кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» мали 8 осіб (з них один внутрішній сумісник), 2 викладачі мали педагогічне звання «Викладач-методист» та 2 викладачі – «Старший викладач», кваліфікаційну категорію «Спеціаліст 1-ї категорії» мали 11 осіб, кваліфікаційну категорію «Спеціаліст 2-ї категорії» – 2 осіби (з них 2 – внутрішні сумісники), 1 особа мала кваліфікаційну категорію «Спеціаліст». Серед майстрів виробничого навчання 15 осіб мали 14-й тарифний розряд (з них 1 майстер в/н мав педагогічне звання майстер виробничого навчання 1-ої кваліфікаційної  категорії, 2 майстра в/н – педагогічне звання майстер виробничого навчання 2-ої кваліфікаційної  категорії), 2 особи – 13 тарифний розряд, 2 особи  – 12-й тарифний розряд, 4 особи – 11-й тарифний розряд.

Підготовка кваліфікованих робітників здійснювалась за 5 робітничими професіями відповідно до ліцензії на впровадження освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог первинної професійної підготовки, професійно-технічного навчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації, яка надана Міністерством освіти і науки України за рішенням ДАК України. Згідно з ліцензією підготовка здійснювалась за професіями: Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А1», «В1»); слюсар-ремонтник; водій автотранспортних засобів; водій автотранспортних засобів (категорії «В», «С»)», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А1»);  водій автотранспортних засобів; водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;  водій автотранспортних засобів; водій автотранспортних засобів (категорії «В» , «С1»)», «Оператор комп’ютерного набору; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» та «Кухар; кондитер». Назва професій відповідає Державному класифікатору професій ДК.0395, інтегровані навчальні плани та  навчальні програми відповідають вимогам державних стандартів професійно-технічної освіти. Навчальний заклад був атестований у 2014 році, за результатами атестації навчальний заклад отримав свідоцтво про атестацію. Організація уроків теоретичного і виробничого навчання здійснювалася  відповідно до робочих навчальних планів і програм затверджених Департаментом освіти і науки Запорізької облдержадміністрації. Робочі навчальні плани і програми у 2019 – 2020 навчальному році виконані в повному обсязі.

План прийому на 2019-2020 навчальний рік становив 145 учнів. На навчання було прийнято 115 учнів (79 % від плану). З них на базі базової середньої освіти з наданням повної середньої освіти – 85 учнів,  на базі повної середньої освіти – 30 учнів.   У грудні 2019 року по переводу було прийнято 94 учні з ДНЗ “Вільнянський ПЛ”.

Протягом навчального року було випущено 149 учнів. Працевлаштовано 105 учнів, що становить 70 % з числа випускників.  Відраховано протягом навчального року 11 учнів, з них 1 учениця у зв’язку із вступом до ВНЗ, 2 учні у зв’язку із працевлаштуванням, 2 учні у зв’язку зі зміною місця проживання, 1 учень у зв’язку з вироком суду, що вступив у законну силу, 3 учні повернулися на навчання до ЗОШ, 2 учениці у зв’язку із переведенням до іншого ПТНЗ. Перехідний контингент  на 01.09.2020 року становив 328 учнів.

Колектив закладу освіти розпочав  працювати над методичною темою:

«Підвищення рівня професійної майстерності педагога, як умова всебічного розвитку та формування компетентностей учнів».  Зміст методичної роботи в центрі будувався на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблеми організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід. Велика увага приділялася спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї обговорювалися на педагогічних радах, під час індивідуальних і групових консультацій, на їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи викладачів, майстрів виробничого навчання. Проведено низку науково-методичних заходів, онлайн семінарів, майстер класів для різних категорій педагогічних працівників. У центрі працювало 3 методичних об’єднань:  класних керівників, викладачів загальноосвітніх дисциплін, викладачів та майстрів виробничого навчання з професійної підготовки.  Головним у роботі методичних об’єднань є робота над науково-методичною темою закладу, організація самоосвітньої діяльності педагогічних працівників, вивчення й упровадження ефективного педагогічного досвіду, розробка й опрацювання інструментарію окремих тем програми, вивчення державних нормативних документів у галузі освіти.

У 2019-2020 навчальному році організація виховної роботи навчального закладу здійснювалася згідно Положення «Про організацію і проведення виховної роботи у Федорівському центрі професійної освіти», яке розроблено відповідно до Примірного Положення про виховну роботу у професійно–технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки (наказ МОН України від 16.04.2002р. № 257), Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ МОН № 641 від 16.06.15 року) з урахуванням основних  положень Декларації прав дитини, Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», про «Професійну (професійно-технічну) освіту», Методичними рекомендаціями щодо організації та проведення виховної роботи в професійно (професійно-технічному) закладі.

           Виховна діяльність в навчальному закладі утверджує особистісно зорієнтовані методики виховання, є наскрізною, входить до планів всіх суб’єктів виховного процесу. Враховуючи вимоги сьогодення до підготовки кваліфікованих робітників, виховну роботу в Федорівському центрі професійної освіти здійснюють дирекція, викладачі, майстри виробничого навчання, вихователь гуртожитку, керівник фізичного виховання, соціальний педагог, керівники гуртків, бібліотекар, органи учнівського самоврядування.

           Учасники виховного процесу поставили за мету – формування громадянина через його політичну, правову, економічну, культурну освіченість, через практичну участь у суспільно значущих справах, модернізації змісту виховної роботи, від якої значною мірою залежить: інтелектуальний та емоційний розвиток майбутнього робітника, формування його ціннісних орієнтацій, соціальних, етичних і естетичних ідеалів, одержання необхідних знань і розвиток умінь, набуття першого досвіду творчої діяльності.

Про user

user

Залишити коментар

Ваш email ніде не буде показанийОбов'язкові для заповнення поля позначені *

*

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

x

Перегляньте також

IMG-de5390b855e96d5c2face00e2ec6fa2d-V

Звіт директора перед трудовим колективом закладу

26 червня 2023 року директор центру  Андрій ЗЕЛЄНЦОВ звітував перед трудовим колективом ...